عمّال آمریکاییعمّال آمریکاییطاغوتی نباشیدطاغوتی نباشیدرضایت الهیرضایت الهیانتقاد بجا و سازندهانتقاد بجا و سازندهنصیحت یا انتقام گیرینصیحت یا انتقام گیری عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی