بسیج الهیبسیج الهیجنگ ما جغرافیا نمیشناسدجنگ ما جغرافیا نمیشناسدنوای دلنشین تفکر بسیجینوای دلنشین تفکر بسیجیمطمئن باشید عنایات غیبی شامل حال شماستمطمئن باشید عنایات غیبی شامل حال شماستبسیج، مصداق کامل ایثار و خلوصبسیج، مصداق کامل ایثار و خلوصارتش و نیروهای سپاهی و بسیجی ها مظلومانه و با کمترین امکانات جنگیدندارتش و نیروهای سپاهی و بسیجی ها مظلومانه و با کمترین امکانات جنگیدنداگر مسئولین نظام از بسیجیان غافل شوند، در آتش دوزخ خواهند سوختاگر مسئولین نظام از بسیجیان غافل شوند، در آتش دوزخ خواهند سوخت عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی