در برابر خانواده شهدا احساس حقارت می کنمدر برابر خانواده شهدا احساس حقارت می کنمگمان کرده‌اند شما برای نفت و بنزین جوان داده‌اید!گمان کرده‌اند شما برای نفت و بنزین جوان داده‌اید! عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی