من شهادت و جراحت عزیزان و فرزندان شما را شهادت و جراحت فرزندان خود میدانم

من به همه عزیزانی که خانه و کاشانه و جگرگوشگان خود را در میدان کارزار از دست داده‌اند عرض می‌کنم که من ویرانی خانه‌های شما را ویرانی خانه خود و شهادت و جراحت عزیزان و فرزندان شما را شهادت و جراحت فرزندان خود می‌دانم و با شما هستم؛ و شما را به صبر و مقاومت سفارش می‌کنم. 16 بهمن 1365

انا الآن اقول لکافه الاحبه الذین فقدوا بیوتهم وفلذات اکبادهم فی هذه الاحداث وسوح الوغی، لابد انکم تدرکون شعور هذا الخادم وابیکم الکهل بالمواساه لکم، فانا اعتبر هدم دورکم هدماً لداری وشهاده وجرح ابنائکم واعزتکم شهاده وجرحاً لابنائی، وانا معکم، واوصیکم بالصبر والصمود. ۶ جمادی الثانی ۱۴۰۷

The nation, which regards the Doyen of Martyrs as its leader, self-sacrifice and selflessness as its weapon and martyrdom as its means to eternity, is afraid of none and deals with none except God.martyrdom and injury of your beloved ones and children as the martyrdom and injury of my children. I am with you. I advise you to observe fortitude and endurance.  5, February 1987

دریافت طرح
اشتراک من شهادت و جراحت عزیزان و فرزندان شما را شهادت و جراحت فرزندان خود میدانم
کلیدواژه:
امام خمینیشهادتجوانان و شهادتخانواده شهدامقاومت