مامور انتقاممامور انتقامبهترین نوکر آمریکابهترین نوکر آمریکادست نشاندهدست نشاندهاتلاف سرمایه انسانی در دوره پهلویاتلاف سرمایه انسانی در دوره پهلوی12 فروردین، عید ملی و مذهبی12 فروردین، عید ملی و مذهبیرمز پیروزیرمز پیروزیبرود سراغ کاسبیبرود سراغ کاسبینقشه این بود که جامعه را فاسد کنندنقشه این بود که جامعه را فاسد کنند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی