ماه رمضان به منزله یک ساعتماه رمضان به منزله یک ساعتاز عهده شکر این همه برکات در ماه مبارک، بر نمی‌آییماز عهده شکر این همه برکات در ماه مبارک، بر نمی‌آییمرمضان و آماده سازی نفوسرمضان و آماده سازی نفوسعید سعید فطر مبارک بادعید سعید فطر مبارک بادراههایی که به دنیا باز است را سدش کنید تا مهیا بشوید برای لیله القدرراههایی که به دنیا باز است را سدش کنید تا مهیا بشوید برای لیله القدران شا الله "لیله القدر" را دریابیمان شا الله "لیله القدر" را دریابیمدولت‌های اسلامی تزکیه نشده‌انددولت‌های اسلامی تزکیه نشده‌اند عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی