درهای رحمت باز است

ماه مبارک رمضان است و درهای رحمت خدای تبارک و تعالی به روی همه گناهکاران باز است و شما تا دیر نشده است در این ماه رمضان خودتان را اصلاح کنید. ما همه باید خودمان را اصلاح کنیم. 11 تیر 1360

إننا فی شهر رمضان المبارک وإن ابواب رحمه الله تبارک وتعالی مفتوحه علی جمیع المذنبین، فحاولوا إصلاح نفوسکم فی هذا الشهر إننا جمیعاً محتاجون لإصلاح نفوسنا کلنا. ۲۹ شعبان ۱۴۰۱

I tell the gentlemen once again that now in the holy fasting month of Ramadan, Almighty God has opened all doors of repentance towards the sinners. Before it gets too late, take advantage of the situation in this month of Ramadan and improve yourselves. We are all in need of improving ourselves. 2 July 1981

دریافت طرح
اشتراک درهای رحمت باز است
کلیدواژه:
امام خمینیسید علی خامنه‌ایرمضانتوبهشب قدراصلاح نفس