با فضلش، نه عدلشبا فضلش، نه عدلشتوطئه غول جهانخوار را برملا کنیدتوطئه غول جهانخوار را برملا کنیدمستضعفین به پا خیزندمستضعفین به پا خیزندرشته طمع شیاطین را بگسلانیدرشته طمع شیاطین را بگسلانیدیاد خدا در این کشور زنده استیاد خدا در این کشور زنده استما همه به اصلاح، محتاجیمما همه به اصلاح، محتاجیمادراک شب قدرادراک شب قدراگر مسلمین خود را تزکیه کرده بودند ... اگر مسلمین خود را تزکیه کرده بودند ... درهای رحمت باز استدرهای رحمت باز است رمضان صفحه 3