قدر خود را می‌دانیم؟قدر خود را می‌دانیم؟اللّهمّ انّی اسئلک من قدرتک بالقدره الّتی استطلت بها علی کلّ شی‏اللّهمّ انّی اسئلک من قدرتک بالقدره الّتی استطلت بها علی کلّ شی‏اللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ بِاسْمائِکَ کُلِّهااللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ بِاسْمائِکَ کُلِّهااللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ کَلِماتِکَ بِاتَمِّها، وَ کُلُّ کَلِماتِکَ تامَّهٌاللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ کَلِماتِکَ بِاتَمِّها، وَ کُلُّ کَلِماتِکَ تامَّهٌاللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ بِرَحْمَتِکَ کُلِّهااللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ بِرَحْمَتِکَ کُلِّهااللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ نُورِکَ بِانْوَرِهِاللَّهُمَّ انّی اسْئَلُکَ مِنْ نُورِکَ بِانْوَرِهِخنده عیسی(ع) و تعجب یحیی(ع)خنده عیسی(ع) و تعجب یحیی(ع)در رحمتش غضب نهان است و در غضبش رحمت پنهاندر رحمتش غضب نهان است و در غضبش رحمت پنهان عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی