قطع وابستگی‌هاقطع وابستگی‌هاما باید خودمان را پیدا کنیمما باید خودمان را پیدا کنیمرفع وابستگی به خارجرفع وابستگی به خارجانقلاب چون کوهی بر جای ماندانقلاب چون کوهی بر جای ماندمامور انتقاممامور انتقامدست نشاندهدست نشاندهجلوگیری از نفوذ در دانشگاهجلوگیری از نفوذ در دانشگاهبزرگداشت مفاخر ملیبزرگداشت مفاخر ملیعلم مهلکعلم مهلک وابستگی صفحه 3