رفع وابستگی به خارج

می‌توانیم در طول یک مدت دراز ما از همه چیز مستغنی بشویم، از همه کس مستغنی بشویم. وقتی که ما می‌توانیم خودمان را مستغنی کنیم، جوانهایمان را مستغنی کنیم، باید کوشش بکنیم. باید همه‌مان دست به هم بدهیم تا اینکه این وابستگی به خارج را از بین ببریم. ۲۲ آذر ۱۳۶۰

یمکننا ان نستغنی فی کل الامور وعن کل الناس علی المدی البعید. مادمنا قادرین علی الاستغناء عن الآخرین ومادمنا قادرین علی جعل شبابنا یستغنون عن الآخرین فلنجتهد. لابد من التعاون بیننا جمیعاً للقضاء علی هذه التبعیه للخارج. ۱۶ صفر ۱۴۰۲

We must make efforts to be self-sufficient and to make our youths self-sufficient in the long run. We must all join hands to get rid of dependence on the outside world. December 13, 1981

دریافت طرح
اشتراک رفع وابستگی به خارج
کلیدواژه:
خودکفاییخودباوریاساتید دانشگاهیدانشجویانوابستگیدانشگاه و دانشگاهیانوابستگی به دنیاما میتوانیموابستگی اقتصادی