شکست مال کسانی است که معتمد به شیطانند...شکست مال کسانی است که معتمد به شیطانند...شیطان و نفس اماره بتدریج انسان را منحرف می کنندشیطان و نفس اماره بتدریج انسان را منحرف می کنندیاس از جنود شیطانیاس از جنود شیطانشیطانی که در باطن انسان است، با کمال استادی انسان را به تباهی می کشاندشیطانی که در باطن انسان است، با کمال استادی انسان را به تباهی می کشاندوعده اصلاح در پیری، از مکاید بزرگ شیطانوعده اصلاح در پیری، از مکاید بزرگ شیطاندست رد به سینه قدرتهای شیطانیدست رد به سینه قدرتهای شیطانی عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی