مستضعفان جهان! حق، گرفتنی است.

ما می‌خواهیم که همه ممالک اسلامی این ویژگیها را داشته باشد و این معنایی که در ایران تحقق پیدا کرده است در همه ممالک اسلامی باشد و همه مستضعفان جهان در مقابل مستکبران بایستند و حق خودشان را بگیرند و باید بدانند که حق، گرفتنی است، و الّا اعطا نخواهند کرد. 21 مرداد 1359

ونتمنی ان تعم هذه الثوره الإسلامیه کافه البلدان الإسلامیه من خلال تصدیر مبادئها للخارج ودفع المستضعفین لمواجهه المستکبرین فالحق یوخذ ولا یعطی. ۱ شوال ۱۴۰۰

We like to see these attributes in other Muslim countries and this movement that has materialized in Iran, expand to take in all Muslim countries and this revolution spread to all Islamic lands so that the oppressed people of the world stand up to the arrogant powers and obtain their rights. It is important to bear in mind that rights should be taken; they cannot expect the oppressors to grant them their rights. August 12, 1980

دریافت طرح
اشتراک مستضعفان جهان! حق، گرفتنی است.
کلیدواژه:
مستضعفیناستکبار جهانیآمریکا، سردمدار استکبار جهانیتوصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانیمواجهه مستضعفان و مستکبرانمسئولیت مستضعفان در مواجهه با مستکبران