ضعف ریشه های فساد در قلب جوانان

به شما عرض می‌کنم تا جوان هستید می‌توانید یک کاری انجام بدهید. ریشه‌های فساد در قلب جوان ضعیف است؛ قلب انسان نقطه سفید است؛ بعد که گناه می‌کند، نقطه سیاهی پیدا می‌شود؛ و هر چه گناه زیاد بشود، سیاهتر می‌شود. جوان قلبش لطیف است، ملکوتی است. 1 شهریور 1346

اقول لکم بانکم ما دمتم شباناً فإنکم تستطیعون ان تفعلوا شیئاً، فجذور الفساد ضعیفه فی قلب الشاب، ان قلب الانسان صفحه بیضاء، وما ان یرتکب ذنباً، حتی تظهر فیه نقطه سوداء تزداد اتساعاً بازدیاد الذنوب. إن قلب الشاب لطیف و ملکوتی. 17 جمادی الاولی 1387

I will tell you that while you are still young you can accomplish something. The roots of corruption are weak in the hearts of the young. The heart of the human being is at first white( pure and unsullied ). Then, whenever he commits a sin, a black spot appears on it and the more he sins, the more the black spots increase. The heart of the young is subtle and pure. 23 August 1967

دریافت طرح
اشتراک ضعف ریشه های فساد در قلب جوانان
کلیدواژه:
جوانانجوانان، علم و تزکیهایمان به خدافسادتقواجوانی