الآن که جوان هستید به فکر این باشید که خودتان را اصلاح کنید.

شما که الآن جوان هستید، به فکر این باشید که اصلاح کنید خودتان را. به فکر این باشید که برای این مملکت کار بکنید. ۲۰ شهریور ۱۳۵۹

ایها الساده إنکم ما زلتم شباباً وعلیکم إصلاح انفسکم والعمل علی خدمه البلاد. ۱ ذی القعده ۱۴۰۰

You who are young should think about reforming yourselves, you ought to think about serving this country. 11 September 1980

دریافت طرح
اشتراک الآن که جوان هستید به فکر این باشید که خودتان را اصلاح کنید.
کلیدواژه:
جوانانجوانان و وظایفجوانان، علم و تزکیهجوانینفسخودسازیهوای نفساصلاح نفس