مبارزه با ظلم، از مبانی اختصاصی شیعه | تضمین آزادی بشر با خون شیعه

یکی از مبانی اختصاصی شیعه، مبارزه با ظلم و دولتهای ظالم است. شیعه علیه آن زور و ستم مبارزه کرده‌اند، کشته دادند، فداکاری کردند. و مذهب شیعه با خون خود آزادی بشر را تضمین کرده است. آبان ۱۳۵۷

من الرکائز الخاصه عند الشیعه نضال الظالم والحکومات الظالمه. فإن الشیعه ناضلوا الظلم کما ضحوا وقدموا کثیراً من الشهداء. وحافظ مذهب الشیعه بدمائه علی حریه البشر (الانسان). ذی الحجه ۱۳۹۸

One of the exclusive principles in Shi`ism is struggle against oppression and oppressive regimes. they fought against oppression and hegemony, made sacrifices and were killed[ in their struggles ]. And the Shi`i school of thought has guaranteed the freedom of man by offering blood. November 1978

دریافت طرح
اشتراک مبارزه با ظلم، از مبانی اختصاصی شیعه | تضمین آزادی بشر با خون شیعه
کلیدواژه:
شهادتتوصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانیجوانان و شهادتاسلام مکتب قیام و مبارزهاسلام و ظلم ستیزیتشیّعمدافعان حرمداعش