خم ابروی کجت

خم ابروی کجت قبله‌ی محراب من است
تاب گیسوی تو خود راز تب و تاب من است

اهل دل را به نیایش اگر آدابی هست
یاد دیدار رخ و موی تو آداب من است

دریافت طرح
اشتراک خم ابروی کجت
کلیدواژه:
شعرادعیه و مناجاتمناجات شعبانیهدعاامام زمان (ع)نیمه شعبان