اتکای خودتان را هر روز به خارج کم بکنید

همان طوری که با شجاعت ابرقدرتها را خارج کردید با شجاعت در فرهنگ خودتان کار بکنید و در کارهای خودتان، خودتان عمل بکنید و اتکای خودتان را هر روز به خارج کم بکنید، و یک وقتی برسد که هیچ اتکا به خارج، ما نداشته باشیم. همه چیز خودمان را خودمان تهیه کنیم. ۱۷ اسفند ۱۳۶۰

کما طردتم القوی العظمی بالشجاعه وتعتمدوا علی ثقافتکم وتقللوا من اعتمادکم علی الاجانب حتی یاتی الیوم الذی لا تعتمدون فیه علیهم ابدا ونستغنی عنهم ان شاء الله. ۱۲ جمادی الاولی ۱۴۰۲

In the same way that you drove out the superpowers with courage, you will work in your culture as well and do your tasks by yourselves. You should gradually diminish your dependence on foreigners until a day comes when we have no dependence on foreign countries and make everything we need, God willing. March ۷, ۱۹۸۳

دریافت طرح
اشتراک اتکای خودتان را هر روز به خارج کم بکنید
کلیدواژه:
فرهنگخودکفاییوابستگیشجاعتوابستگی به دنیاابرقدرتها