رابطه با دولت‌های اسلامی

علایق مشترک با همسایه های مسلمان عرب
حمایت از اعراب در مقابل اسرائیل
روابط برادرانه با کشورهای مسلمان
اسلام تکیه گاه ملت عرب
دسته بندی دول عربی و گرایش ایران
دشمنی با دولتهای ظالم
حصول به اهداف اسلامی
رابطه قوی با دولتهای اسلامی
همه زیر یک پرچم
روابط حسنه با همه دولتها
اجتماع تحت لوای اسلام و قرآن
حمایت از کشورهای مبارز
اسلام دلسوز بشر
شرکت در شادی و غم مسلمانان
مصالح اسلام، اساس روابط
احیای اسلام
وحدت، اساس دعوت اسلام
انحراف اکثر دولتهای اسلامی، مانع یکپارچگی
وحشت امریکا از وحدت اعراب ایران
همفکری کشورهای اسلامی
نگرانی از سرنوشت کشورهای اسلامی
عدم تجاوز به کشورهای اسلامی
ایران، مدافع کشورهای اسلامی
زندگانی مسالمت آمیز با تمام دولتها
رفتار مسالمت آمیز، صلاح کشورهای منطقه
با هیچ کشوری سر جنگ نداریم
اشتباه دولتها در حمایت از صدام
عدم مداخله در امور داخلی کشورهای اسلامی
برادری با همه کشورهای اسلامی
دعوت کشورهای منطقه به برادری
ایران، خطر برای امریکا رحمت برای منطقه
عدم تجاوز به حریم دیگران
مراعات برادری در ایجاد رابطه
پشتیبانی از دولتهای اسلامی در برابر تهاجم
مدارا با دولتهای اسلامی
دست اخوت دادن به کشورهای اسلامی
ما طالب صلح هستیم
دعوت دولتهای منطقه به رهایی از چنگال ابرقدرتها
روابط دوستانه با کشورهای منطقه
صدام، غده چرکینی برای آرامش منطقه
عدم معارضه با مصالح اسلامی