رابطه با دولت‌های اسلامی

علایق مشترک با همسایه های مسلمان عرب
حمایت از اعراب در مقابل اسرائیل
روابط برادرانه با کشورهای مسلمان
اسلام تکیه گاه ملت عرب
دسته بندی دول عربی و گرایش ایران
دشمنی با دولتهای ظالم
حصول به اهداف اسلامی
رابطه قوی با دولتهای اسلامی
همه زیر یک پرچم
روابط حسنه با همه دولتها
اجتماع تحت لوای اسلام و قرآن
حمایت از کشورهای مبارز
اسلام دلسوز بشر
شرکت در شادی و غم مسلمانان
مصالح اسلام، اساس روابط
احیای اسلام
وحدت، اساس دعوت اسلام
انحراف اکثر دولتهای اسلامی، مانع یکپارچگی
وحشت امریکا از وحدت اعراب ایران
همفکری کشورهای اسلامی
نگرانی از سرنوشت کشورهای اسلامی
عدم تجاوز به کشورهای اسلامی
ایران، مدافع کشورهای اسلامی
زندگانی مسالمت آمیز با تمام دولتها
تادیب تجاوزگر
رفتار مسالمت آمیز، صلاح کشورهای منطقه
با هیچ کشوری سر جنگ نداریم
ما به فریضه دفاع عمل کرده ایم
اشتباه دولتها در حمایت از صدام
هشدار و نصیحت به دولتهای منطقه
ایران، دوست دولتهای منطقه
هشدار به دولتهای عربی منطقه
عدم مداخله در امور داخلی کشورهای اسلامی
لزوم افشای تجاوز عراق برای دنیا
برادری با همه کشورهای اسلامی
دعوت کشورهای منطقه به برادری
ایران، خطر برای امریکا رحمت برای منطقه
تذکر به دولتهای منطقه
بی خطر بودن ایران برای منطقه
اتهام سرکوب همسایگان ایران
عدم تجاوز به حریم دیگران
مراعات برادری در ایجاد رابطه
پشتیبانی از دولتهای اسلامی در برابر تهاجم
دولتهای منطقه، آلت دست آمریکا
مدارا با دولتهای اسلامی
دست اخوت دادن به کشورهای اسلامی
ایران به خاک هیچکس طمع ندارد
ممانعت از حیات متجاوز
ما طالب صلح هستیم
دعوت دولتهای منطقه به رهایی از چنگال ابرقدرتها
روابط دوستانه با کشورهای منطقه
صدام، غده چرکینی برای آرامش منطقه
عدم معارضه با مصالح اسلامی