علمای اسلامی

وحدت، موجب شکست مخالفان
حافظان ممالک اسلامی
مدافعان اسلام
اعلام جرایم اسرائیل
کنار گذاشتن علما از صحنه اجتماع
دعوت از دولتها به تفاهم با ملتها