علمای اسلامی

وحدت، موجب شکست مخالفان
حافظان ممالک اسلامی
مدافعان اسلام
خرج بودجه دولت و مملکت به عیاشی در فرنگ
اعلام جرایم اسرائیل
مقاومت انسانهای مهذب در برابر تهدید و تطمیع‌
کنار گذاشتن علما از صحنه اجتماع
دعوت از دولتها به تفاهم با ملتها