دفاع مقدس

دفاع با قرآن و سلاح
انگیزه دفاع از حق
تقابل کامل اسلام و کفر
دفاع برای تبعیت از اسلام
لزوم آمادگی دفاعی ملت
تقویت قوای مسلح برای دفاع
پشتیبانی از رزمندگان در دفاع
دفاع از اسلام تا آخرین نفس
حفظ اسلام و دفاع از ملت تکلیف است
مذمت تجاوز و وجوب دفاع از منظر اسلام
ضرورت راندن دشمن
دفاع، تکلیف شرعی و وجدانی
دفاع از ملت ضعیف
تعهد اسلامی قوای مسلح
لزوم حضور در جبهه ها
وجوب دفاع برای همه افراد
وجوب شرعی حفظ ثغور اسلام
فریضه حفظ ثغور اسلام
ممانعت از جنایات دشمن
لزوم وحدت در دفاع از کیان اسلام
حمایت از دولت در دفاع
لزوم دفع دشمن از شهرها
دفاع بزرگترین تکلیف الهی
جنگ برای اجرای عدالت
ایستادگی با تمام قدرت
تحقق شرایط ما
عدم خستگی از دفاع
پایداری در جنگ و دفاع
دفاع در مقابله با ظلم
مقابله برای اطاعت امر خدا
دفاع در برابر تجاوز دشمن
دفاع از آبروی اسلام
لزوم دفاع از فرهنگ اسلامی
دفاع از مصالح اسلام و مسلمین
نابودی صدام غده سرطانی
دفاع مقدّس تا سقوط صدامیان
وجوب حضور نیروها در جبهه ها
مشارکت مردم در دفاع از اسلام
جنگ، ادای تکلیف شرعی
دفاع تا نابودی حزب بعث
لزوم تقویت بنیه دفاعی کشور
دفاع برای حفظ موجودیت اسلام
دفاع از اسلام ناب
در برابر همه جهان‌خواران