اسرائیل

روز قدس روز جدایی حق از باطل
آمریکا، اصلی ترین حامی اسراییل
حمایت و پشتیبانی از اسراییل از طرف همه استعمارگران
دست های ناپاک اذناب استعمار مشغول جدایی طوایف مسلمین
خطر اسراییل نه تنها برای ملت عرب، بلکه برای همه ی خاورمیانه می باشد
حمایت آمریکا از شاه و اسراییل
طرفداری از مظلوم
جنگ اسراییل با اسلام و مسلمین
آزاد بودن یهودیان در ایران حتی پس از قطع رابطه با اسرائیل
صهیونیستها جز اهل مذهب نیستند
متنفر بودن مردم یهود از صهیونیستها
آمریکا، عامل تقویت صهیونیست
همدستی اسرائیل و آمریکا
این زالوهای جهانخوار برای شکست انقلابات جهان قیام نموده اند
اتحاد مصر با اسرائیل آبروی ملت عرب را ریخته است
اسرائیل بدون تفاهم با آمریکا جنایت نمی کند
آمریکا در راس تمام جنایت کارها
بیمه کردن اسرائیل در کنفرانس فاس
هدف اسراییل اسلام زدایی و تضعیف قدرت الهی است
یهودیان صهیونیست ها را قبول ندارند
اسراییل به این قراردادها اکتفا نمی کند
مقصد شوم اسراییل حکومت بر کشورهای مسلمین
هدف اسراییل گرفتن تمامی مناطق عرب نشین
حضور تفنگدارهای آمریکا برای حمایت از اسرائیل
دروغی بودن ادعای پیروی از حضرت موسی(ع)
دشمنی آمریکا و اسراییل با اساس اسلام
همکاری دولت های منطقه برای رهایی فلسطین از شر اسراییل
همدستی ابر قدرتها برای مقابله با فلسطین