تبلیغات استکبار جهانی

اسلام زدایی در نسل جوان
نغمه های استعمار در تفرقه بین دانشگاهی و روحانی
بد معرفی نمودن روحانیت به طبقه جوان
القای سیاسی نبودن اسلام
بدبین کردن روشنفکران نسبت به روحانیت
شعار فریبکارانه حمایت از حقوق بشر
جنایت دول استعماری زیر سایه تبلیغات دموکراسی
مخالفت های رضا خان
معرفی علمای دین به عنوان افیون ملت
تاثیر تبلیغات جدایی سیاست از روحانیت، بر آخوندها
شکستن دو سد
شکستن استقلال فرهنگی جوامع
عدم دخالت روحانیت در سیاست، خواست استعمار
اتهام مال اندوزی از مردم به روحانیت
قبول بدون دلیل تبلیغات نشانه عدم سلامت
ادعای درباری بودن روحانیون
منحرفین
نسبت ارتجاعی دادن به اسلام و روحانیت
اتهام تخدیری بودن قرآن و انبیاء
جداکردن مسلمین از قرآن و سیره پیامبر
مخالفت با سینمای فاسد
ادعای وابستگی نهضت اسلامی به انگلیس وشوروی
قبول کردن بدون بررسی تبلیغات
غرض و اساس تبلیغات دین افیون جامعه
قبول بدون دلیل تبلیغات، خروج از فطرت انسانی
مبارزات و تشدید تبلیغات دشمن
ادعای برهم خوردن ثبات منطقه
خطر نفوذ شوروی، تشبثی برای حفظ شاه
بزرگنمایی خطر تجزیه یران
ابراز نگرانی از تضییع حقوق اقلیتها
حمایت از حکومت وابسته شاه
ادعای مخالفت حکومت اسلامی با تمدن
گرایش دادن ملتها به ابرقدرتها
سیصد سال تبلیغ علیه اسلام
انتقامجویی از ملت
طرح اتهامات بی اساس
کهنه پرست خواندن روحانیت
شکست روحی جوانان
شکستن قدرت اسلام و روحانیت
اتهام تخدیری بودن اسلام
تبلیغ ناتوانی اسلام در اداره جامعه
اتهام خواب کردن مردم توسط ادیان
ترویج اتهام همدستی اسلام با قدرتمندان
ایجاد از خود بیگانگی
حفظ وحدت
ادعای موهوم در مورد اذیت و آزار زنان
آسیب پذیر نبودن ابرقدرتها
بیم دشمنان از بلند شدن صدای نهضت
تلاش برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی
القای عظمت قدرتهای بزرگ
شکست عظمت القایی ابرقدرتها
نشر اکاذیب توسط رسانه های گروهی
لزوم بیداری مردم
شستشوی مغزی ملتها
ادعای آغازگر بودن ایران در جنگ
متاع فاسد و خلاف انسانیت
موحش معرفی کردن ایران به دنیا
ادعای رواج آدم کشی در ایران
اغفال مردم با الفاظ شیرین
عدم توجه به تبلیغات بیگانگان با اسلام
بهانه های موهوم چپاولگران برای سرکوبی انقلاب
ایجاداختلاف بین مذاهب اسلامی
محو اسلامیت جمهوری اسلامی
اغوای صدام با آشفتگی اوضاع ایران
دلسوزی فریبکارانه برای اسلام
مخالفین تمام قد علیه نهضت ایران
جوسازی برای شکست نهضت اسلامی
انتخاب از بهانه دادن به دست قدرتهای بزرگ
دروغ پراکنی علیه ایران مظلوم
دروغ گویی بی بی سی به شیوه جدید
عدم توانایی در مقابله با تبلیغات خارجی
خودباختگی در مقابل غرب و شرق
سلب حیثیت از بوقهای تبلیغاتی دشمنان
هجوم تبلیغاتی به انقلاب اسلامی ایران
اشاعه فروپاشی نظام جمهوری اسلامی
بزرگنمایی نقاط ضعف ایران
تبلیغ ناتوانی ما
علامت پیروزی ما برابر دشمن
دروغپردازی نسبت به نقض حقوق کودکان و معلولین
مخالفت با ایران به خاطر اسلام
تبلیغات سوء رسانه ها در جنگ تحمیلی
مستند بودن حرف دشمنان
دروغپردازی رسانه های خارجی علیه ایران
صدمه زدن به جمهوری اسلامی
انتشار نسبتهای ناروا
سکوت سازمانهای بین المللی در برابر جنایات صدام
قول دشمنان، سند سازمانهای بین المللی
مایوس نمودن ملتها
تبلیغ زوال جمهوری اسلامی
مخالفت با انقلاب به واسطه اسلامی بودن آن
القای جدایی دین از سیاست
القای برتری نژادی غرب
بزرگ جلوه دادن قدرتها خارجی، مانع دفاع مسلمین
پیامدهای تحمیل غفلت از مسائل سیاسی اسلام
ناتوانی رسانه ها در بازی دادن ملتها
افزایش تبلیغات دشمن همزمان با شکست او
ادعای نقض حقوق بشر در ایران
تبلیغات سوء متوجه اسلام است نه ایران
ادعای وجود شکنجه در ایران اسلامی
بلندتر شدن بوقهای دشمنان و تقویت ایران
اغفال مظلومین با شعارهای فریبنده
حمایت از قیام بر ضد اسلام
لزوم حفظ وحدت برابر اختلاف افکنی ها
رسوایی رسانه ها برابر ایران اسلامی
نتیجه عکس تهمتهای دستگاه ها
ادعای تروریست پروری ایران
تکرار اکاذیب توسط رسانه های گروهی مخالف
تناقض گویی خارجی ها در مورد جنگ تحمیلی
ایجاد رعب از قدرتها
دور کردن ملتها از انقلاب اسلامی
دروغپردازی علیه قوانین اسلام