خدمت به مردم

نفی ربا در بانکداری اسلامی
اجرای عدالت اجتماعی
تغییر اساسی در وزارتخانه ها و ادارات
حس تعاون و خدمت
عنایت داشتن دولت به زاغه نشینان موجب خوشحالی است
کوشش دولت برای رفاه طبقات محروم
تحول درونی دولت ایران و جان فشانی برای اسلام
توصیه دولت به خدمت
نقش دولت در اداره امور