خدمت به مردم

نفی ربا در بانکداری اسلامی
اجرای عدالت اجتماعی
تغییر اساسی در وزارتخانه ها و ادارات
در موقعیت حساسِ امروز، خدمت شما بسیار ارزش دارد
خدمت در محضر خدا
در خدمت تبعیض قائل نشوید
خدمتگزارِ مردم آرامش دارد
کارگشای مردم باشید
خدمت به کشور یعنی تربیت جوان
اشتیاق برایِ خدمت به مردم
حس تعاون و خدمت
حکومت‌ها باید خدمتگزار باشند
عنایت داشتن دولت به زاغه نشینان موجب خوشحالی است
به عیالِ خدا خدمت کنید!
رئیس جمهور تا بخشدارِ ده باید در خدمتِ ملت باشند
آمده‌اید برای خدمتگزاری
حکومتِ اسلامی، حکومتِ خدمت است
باید به این مردم خدمت کرد
قدرِ مردم را بدانید
خدمتگزاری به اسلام به قدرِ توان
هیچ عذری پذیرفته نیست
همه دست به دست برایِ خدمت به مستضعفین
دِینِ خود را عمل کنید به مردم
مسئولین خودشان را خدمتگزار بدانند
انبیاء خودشان را خدمتگزار می‌دانستند
محلی که در آن به خلق خدا خدمت می‌کنید، عبادتگاه است
مسئولیتِ بالاتر،خدمتِ بالاتر
همه خدمتگزار هستند
خدمتگزار باشید
خدمت به مردم، خدمت به اسلام است
کوشش دولت برای رفاه طبقات محروم
خدمت برای رفاه محرومین
ایستادگی در راه خدمت به اسلام
دولت خدمتگزارِ مستضعفین باشد
تحول درونی دولت ایران و جان فشانی برای اسلام
توصیه دولت به خدمت
نقش دولت در اداره امور
آزمونِ خدمت
مسئولیتِ بزرگ
برای چه خدمت می‌کنی؟
رضایت خدا در گروی رضایت مردم
توفیقِ خدمت
دوراهیِ مسئولین و دولتمردان
با تمامِ توان خدمت را تعقیب کنید