نقشه‌های استعماری درباره زنان

با زور می‌خواستند عفت‌زدایی کنند
کشف حجاب مفتضح
کشف حجاب را جشن نگیرید
ملعبه قرار دادن مذهب
معارضه با اسلام
با طرح تساوی حقوق مردان و زنان، می‌خواهند به اسلام ضربه بزنند
درصدد تغییر احکام قرآنند
تمسک به تشبّثات مضحک
به دنبال الغای اسلام
نهراسید و مقاومت کنید
برنامه بهائی‌ها
پوچ بودن شعار ملّت مترقّی
اختلاط زن و مرد در محیط علمی
ترویج فساد به جای اقتصاد
به نوامیس مسلمین خیانت نکنید
اجبار می‌کردند که جشن کشف حجاب بگیرید
می‌گفتند آزادید اما باید بی‌حجاب باشید
جنایات رژیم شاه در 17 دی
زن‌‌ها گول نخورند!
به چادر سخت واکنش نشان می‌دادند
روی تاریخ را سیاه کردند!
اساس این بود که انحراف درست کنند
فشار در کل کشور برای کشف حجاب
بی‌بند و باری به نام تمدّن
آزادی را در چیز دیگر می‌دیدند
پهلوی به بانوان ظلم کرد
الزام به شرکت در مجالس فاسد
قلم‌هایی اجیر می‌شوند
توطئه برای جلوگیری از رشد جوانان ما
اختلاط در اطراف دریا از نقشه‌هایشان بود
مخالفت روحانیت با فحشا به اسم آزادی
به اسم آزادی، به کام دولت‌های بزرگ
می‌خواهند شما را خواب کنند
از تقلید بیرون نیایید، نمی‌توانید مستقل باشید
جنایت به اسم آزادی
کشف حجاب کردند تا ملت را غافل کنند
تزریق بی‌تفاوتی با کشف حجاب
ترویج فرنگی‌مآبی
خیانت به زنان به اسم ترقّی
ارزش‌ها به آرایش و لباس اروپایی بود
سرگرممان کردند تا پیشرفت نکنیم
مردان را هم از فعالیت بازداشتند!
می‌خواستند عفت‌زدایی کنند