درود بر مردان خدادرود بر مردان خداقدرت ایمانیقدرت ایمانیسیاست‌بازان خودفروختهسیاست‌بازان خودفروختهمقاومت اسلامیمقاومت اسلامیحماسه مقاومتحماسه مقاومتقیام برای خداقیام برای خدا عکس نوشت ها / کوت ها امام خمینی