حماسه مقاومت

حماسه مردم فلسطین یک پدیده تصادفی نیست. آیا دنیا تصور می‌کند که این حماسه را چه کسانی سروده‌اند. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

إذ ان ملحمه الفلسطینیین لم تکن بالظاهره العابره. ماذا یتصور العالم مَنْ الذی فجر هذه الملحمه. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

The epic poem of the people of Palestine is not a fortuitous phenomenon. Does the world imagine who have composed this epic poem. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک حماسه مقاومت
کلیدواژه:
امام خمینیتوصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانیاسرائیل و امت اسلامیاسرائیلفلسطینمقاومتمبارزهصهیونیسممبارزه با استکبارملتهامبارزه علیه اسرائیلرژیم صهیونیستیحماس