مبارزه با دولت آمریکا تا آخر عمرمبارزه با دولت آمریکا تا آخر عمرمثل چمران بمیریدمثل چمران بمیریدبروید به طرف نبرد با دشمن با دل محکم و قلبهای مملو از محبّت خدابروید به طرف نبرد با دشمن با دل محکم و قلبهای مملو از محبّت خداامام خمینی(ره): جهاد نفس، جهاد اکبر است.امام خمینی(ره): جهاد نفس، جهاد اکبر است.پیروزید ولو اندک باشید اگر مقاومت کنیدپیروزید ولو اندک باشید اگر مقاومت کنیداین افتخار از خاندان نبوت و ولایت به پیروان خط آنان به ارث رسیده است.این افتخار از خاندان نبوت و ولایت به پیروان خط آنان به ارث رسیده است.افتخار اسلام و ملت به هزاران سربازگمنامی که در پی نام و نشان نیستندافتخار اسلام و ملت به هزاران سربازگمنامی که در پی نام و نشان نیستندای کاش «خمینی» در میان شما بودای کاش «خمینی» در میان شما بودتا مبارزه هست،ما هستیمتا مبارزه هست،ما هستیم جهاد صفحه 4