عزت و حیات در سایه مبارزه

عزت و حیات در سایه مبارزه است. و اولین گام در مبارزه اراده است. و پس از آن، تصمیم بر اینکه سیادت کفر و شرک جهانی، خصوصاً آمریکا را بر خود حرام کنید. ۲۹ تیر ۱۳۶۷

ان العزه و الحیاه فی ظل النضال. و ان الخطوه الاولی فی النضال تتمثل فی الإراده. و من ثم تحریم سیاده الکفر و الشرک العالمیین لا سیما امیرکا، علیکم. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

Honor and life are under the aegis of struggle. Thereafter, decide on forbidding for yourselves the hegemony of the global disbelief and polytheism. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک عزت و حیات در سایه مبارزه
کلیدواژه:
آمریکامبارزهاستکبار جهانیپذیرش قطعنامه 598جهاد