انّ الحیاهَ عقیدهٌ وَ جَهادٌ

نخستین و آخرین نظر نسبت به برادران پایدار و رزمنده ما این‌ است که به شکل پیگیر و خستگی ناپذیر به پیکار خویش ادامه دهند، چه آنکه زندگی یعنی عقیده و مبارزه در راه آن. ۱۹ مهر ۱۳۴۷

رایی الاول والاخیر بالنسبه لاخواننا المقاتلین المرابطین هو مواصله الجهاد دون کلل او ملل، لان الحیاه عقیده وجهاد. ۱۸ رجب ۱۳۸۸

The first and the last opinion about our steadfast and combatant brothers is for them to unrelentingly and tirelessly continue their combat, for life means faith and struggle for its sake. October 11, ۱۹۶۸

دریافت طرح
اشتراک انّ الحیاهَ عقیدهٌ وَ جَهادٌ
کلیدواژه:
اسلام مکتب قیام و مبارزهفلسطینجهادمبارزهقدس شریفمبارزه علیه اسرائیل