مبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودمبارزه با راحت طلبی جمع نمی‌شودواللّه ولیّ التوفیقواللّه ولیّ التوفیقبسیج منحصر به ایران نیستبسیج منحصر به ایران نیستفلسفه حج، مبارزه با ظالمین استفلسفه حج، مبارزه با ظالمین استمبارزه، تنها راه؛ نه به سازشکاریمبارزه، تنها راه؛ نه به سازشکاریرشته طمع شیاطین را بگسلانیدرشته طمع شیاطین را بگسلانیدعید ملت ما روزی است که ریشه‌های فساد که امروز در بعضی از نقاط ایران هستند از بین بروندعید ملت ما روزی است که ریشه‌های فساد که امروز در بعضی از نقاط ایران هستند از بین بروندقطع ایادی ابرقدرتها مهمترین چیزی بود که برای ملت ما حاصل شدقطع ایادی ابرقدرتها مهمترین چیزی بود که برای ملت ما حاصل شداصل بر دشمنی و فریب ابرقدرتهاستاصل بر دشمنی و فریب ابرقدرتهاست توصیه های راهبردی در مبارزه با استکبار جهانی صفحه 2