امید بود از زبان و علم او بهره‌ها برده شودامید بود از زبان و علم او بهره‌ها برده شودملت ما همه مبارزندملت ما همه مبارزندصف مرصوص مردمصف مرصوص مردمجنایات ابلهانهجنایات ابلهانهاتحاد ملت، جبران همه خساراتاتحاد ملت، جبران همه خساراتمیزان تروریستی آمریکاستمیزان تروریستی آمریکاستشما مسلم نیستید، منافقیدشما مسلم نیستید، منافقیداخطار می‌کنم تا در باتلاق مرگ فرونرفته‌اید، از خلیج فارس بیرون رویداخطار می‌کنم تا در باتلاق مرگ فرونرفته‌اید، از خلیج فارس بیرون رویدبرای خدمت، سر از پا نمی‌شناختبرای خدمت، سر از پا نمی‌شناخت ترور صفحه 3