متعلق به طبقه مرفه سرمایه‌دار نباشد

ملت ما متوجه باشند که وقتی در دولت افراد مرفه سرمایه‌دار نداریم و آن افراد که املاک بی‌اندازه و آپارتمان‌های چندین طبقه داشتند نداریم، این مملکت محفوظ می‌ماند. 19 بهمن 1360

دریافت طرحدریافت استوری طرح
اشتراک متعلق به طبقه مرفه سرمایه‌دار نباشد
کلیدواژه:
انتخاباتانتخابات و معیارهای انتخابانتخابات و مردمانتخابات و خواصمسئولینساده زیستی مسئولینتوصیه به مسئولینرئیس جمهور باید