مسئولین خودی

ارزش آقای رجایی، ارزش آقای باهنر، ارزش آقای بهشتی به این نبود که یک- مثلًا- دستگاهی دارد، ارزششان به این بود که «خودی» بودند، با مردم بودند، برای مردم خدمت می‌کردند، مردم احساس کرده بودند که اینها برای آنها دارند خدمت می‌کنند.  ۷ شهریور ۱۳۶۱

ان قیمه و منزله السید رجائی، او منزله السید باهنر او منزله السید بهشتی لم تکن فی الاجهزه التی تولوها مثلا بل کانت فی (شعبیتهم) و قربهم من الناس، و خدمتهم للشعب، فقد کانت الجماهیر تشعر ان هولاء یعملون لخدمتهم. ۹ ذی القعده ۱۴۰۲

If people take to streets and mourn for Mr. Rajai, Mr. Bahonar, Mr. Beheshti, it is not because they had commanded power or treasured wealth but for the fact that they were with people, served people and loved people. The nation knew that they were serving it. 29 August 1982

دریافت طرح
اشتراک مسئولین خودی
کلیدواژه:
امام خمینیرئیس جمهورمحمدعلی رجاییمحمدجواد باهنردولتمسئولیندولت انقلابیساده زیستی مسئولینسخنرانی امام خمینی درباره ساده زیستی مسئولینامام خمینی و ساده زیستی مسئولینتوصیه به مسئولین