اگر سرمان را بالای دار برند،هرگز امان نامه کفر و شرک را امضا نمی کنیم

اگر بند بند استخوانهایمان را جدا سازند، اگر سرمان را بالای دار برند، اگر زنده زنده در شعله‌های آتشمان بسوزانند، اگر زن و فرزندان و هستی‌مان را در جلوی دیدگانمان به اسارت و غارت برند هرگز امان نامه کفر و شرک را امضا نمی‌کنیم. 29 تیر 1367

إن قطعونا ارباً ارباً ورفعونا علی المشانق واحرقونا احیاءً، واخذوا نساءنا وابناءنا اساری امام اعیننا، فاننا لن نوقع عهد الامان مع الکفر والشرک. ۵ ذی الحجه ۱۴۰۸

Even if they cut us into pieces and scatter our bones, even if they hang us, even if they burn us alive in the flames of fire, even if they imprison our spouses and children and plunder our possessions before our eyes, we will never sign the peace pact of disbelief and polytheism. 20 July 1988

دریافت طرح
اشتراک اگر سرمان را بالای دار برند،هرگز امان نامه کفر و شرک را امضا نمی کنیم
کلیدواژه:
امام خمینیاسلام مکتب قیام و مبارزهاسلام سازش و فرومایگیروحیه انقلابیپذیرش قطعنامه 598سازشسیاست خارجی