رخ گشا جلوه نما گوشه چشمی اندازرخ گشا جلوه نما گوشه چشمی اندازمژده! فروردین ز نو بنمود گیتی‌ را مُسخّرمژده! فروردین ز نو بنمود گیتی‌ را مُسخّرتنها نجات دهندهتنها نجات دهندهتغییر قلوبتغییر قلوبسال پیروزی هاسال پیروزی هانوبهار استنوبهار استمطرب عشقمطرب عشقمژده ای مرغ چمنمژده ای مرغ چمنعید نوروز مبارک به غنی و درویشعید نوروز مبارک به غنی و درویش نوروز صفحه 2