فیلم

افغانستان

سخنرانی در جمع مردم (تاسیس حزب مستضعفین و هشدار به گروهکها)
در یک کشوری که ملتش یک چیزی را می‌خواهند، نمی‌شود خلافش کرد
مشکل مسلمین فقط قدس نیست
مشکل مسلمین فقط قدس نیست
نکاتی درباره افغانستان‌
ایجاد رُعب در دل دشمنان‌
بیشتر