فیلم

افغانستان

سخنرانی در جمع مردم (تاسیس حزب مستضعفین و هشدار به گروهکها)
در یک کشوری که ملتش یک چیزی را می‌خواهند، نمی‌شود خلافش کرد
مشکل مسلمین فقط قدس نیست
مشکل مسلمین فقط قدس نیست
بیشتر