فیلم

افغانستان

سخنرانی در جمع مردم (تاسیس حزب مستضعفین و هشدار به گروهکها)
بیشتر