فیلم

تحریم اقتصادی

امریکا دوست نمی‌خواهد، خدمتگزار می‌خواهد
تحریم اقتصادی برای شما یک تحفه آسمانی بود
اینها همه عروسکهایی هستند دست امریکا
مسئله جنگ شوخی نیست
مشکلات رسول الله (ص) برای تشکیل حکومت
بیشتر