فیلم

تسخیر لانه جاسوسی آمریکا

مصاحبه با خبرنگاران خارجی (وضع اقلیتها در ایران- صدور انقلاب)
مصاحبه با حسنین هیکل نویسنده مصری درباره دخالتهای امریکا
اگر این لانه جاسوسی در اینجا بود، شاید ایران را به تباهی می‌کشید
ما مستشارهای امریکایی را بیرون کردیم، و امریکا هم نتوانست کاری بکند
یکی گفت که اینها خط شیطان هستند
روزی که شیطان به زانو در آمد...
تصاویری از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و گروگان‌ها
رفتار انساندوستانه ایران با کارکنان سفارت آمریکا
جنایت‌های شاه و ضرورت مجازات او
بیشتر