فیلم

استقامت در نهضت

سخنرانی در جمع مسئولان وزارت آموزش و پرورش و آموزش عالی (تعلیم و تهذیب)
نوید فتح
اشکال کردن به امور بدون اطلاع
بیشتر