فیلم

تبلیغات ضد جمهوری اسلامی

خوف قدرتها از گسترش اسلام
تبلیغات دروغین علیه ایران
لزوم بیان خدمات جمهوری اسلامی به ملت
تبلیغات جهانی علیه انقلاب اسلامی
بنای جمهوری اسلامی بر حفظ استقلال خودش‌
در مسائل سیاسی حج نباید هرکه هرکاری دلش میخواهد انجام بدهد
گفته‌های منافقین، مستند رادیوهای بیگانه‌
باید هوشمند باشیم و بهانه دست دشمن ندهیم
تمام رسانه های گروهی برضد ایران هستند
بیشتر