فیلم

مظلومین

ما نه به آن محکومیتش ترتیب اثر می‌دهیم و نه به این نیامدن
مبارک آن روزی است که...
خطر قدرت در دست ظالم
اینها چاقوکش بین المللی هستند
از خدا میخواهم به کسانی که مظلوم هستند قدرت و سلامت عنایت کند
بیشتر