فیلم
 
کلیدواژه:

امروز ایران ما این طور است که چنانچه- فرض کنید که- یک رئیس جمهور امریکا بیاید اینجا، مردم عادی اینجا حاضر نیستند بروند تماشایش کنند! این طور نیست که خیال کنید که اگر یک کسی بیاید اینجا، چه خواهد شد، چه می‌شود، اگر چه بشود. نخیر، این مساله این نیست، مردم عوض شده‌اند، یک جور دیگری شده‌اند، اعتنایی به این مسائل ندارند. نه ما، آفریقاییها هم ندارند. سایر جاها هم ندارند. فقط شماها هستید که چند نفری که یک مسائلی دستتان است و یک قدرتهایی دستتان است و خیال می‌کنید که اعمال نمی‌خواهید بکنید، می‌خواهید بگویید که ما اعمال می‌کنیم و با همین کار تمام بشود. با این کار تمام نمی‌شود؛ اعمال هم بکنید، نمی‌شود.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: