فیلم
 
کلیدواژه:

آن شیاطینی که دشمن شما هستند، بیکار ننشسته‌اند. دائماً مشغول نقشه هستند. نقشه‌های نظامی آن قدرها تاثیر ندارد. آن که تاثیر دارد نقشه‌هایی است که با آن نقشه‌ها شما را از باطن و از داخل پوسیده کنند. و شما را پیش ملت از چشم ملت بیندازند. و پشتیبانی ملت را از شما بردارند. نقشه این است که اوّلًا بین خود ارتش تا می‌توانند اختلاف ایجاد کنند. تا می‌توانند بین سران ارتش، اگر توانستند بین سران و پایینترها، تا آخر، هر جا توانستند اختلاف ایجاد کنند. و بین ارتش و سپاه پاسداران‌ اختلاف ایجاد کنند. هر یک را پیش چشم دیگری از چشم دیگری بیندازند. این طایفه را بگویند که اینها تعهد به اسلام ندارند. آن طایفه را بگویند که آنها اطلاعاتی ندارند. سرخود هستند. نظم ندارند. تمام این مسائل برای اینکه شما را فقط از بین ببرند نیست؛ اساس اسلام است. آن چیزی که آنها فهمیده‌اند و امروز احساس کرده‌اند این است که اسلام است که آنها را عقب نشانده.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: