فیلم

تهدید نظامی

می‌خواهند بین ارتش اختلاف ایجاد کنند
نهراسیدن از تهدید نظامی و محاصره اقتصادی‌
این ترساندن ماها از اقدام نظامی کهنه شده است
بن بست مداخله نظامی و محاصره اقتصادی در ایران‌
کهنه شده این اسلحه‌ها
ملتی با اراده استوار و مصمم‌
تهدید های آمریکا برای انحراف اذهان
هشیاری در برابر توطئه‌های داخلی‌
محاصره اقتصادی را خیلی ازش نترسید
بیشتر