فیلم
 
کلیدواژه:

من متاسفم که اگر این مملکت آن طوری که ما می‌خواهیم پیش ببرد، آن وقت اینها را دیگر به درد ما باید بگوییم نمی‌خورند، برای اینکه کسی که در بین انقلاب با انقلاب مخالفت می‌کند، کسی که در بین انقلاب شروع می‌کند چیزهایی را گفتن که در امریکا عمال صهیونیسم می‌گوید- اینها نیستند، من نمی‌گویم اینها عمال او هستند، نفهم هستند بعضیشان! همان حرفهایی که آنجا می‌زنند اینها می‌زنند- خوب، وقتی این انقلاب به آخر رسید، دیگر جای شما را نمی‌گذارند در این مملکت باشد. و ما میل داریم شما کار بکنید توی این مملکت، چرا خودتان را در بین ملت ضایع می‌کنید؟ چرا خودتان را از ملت جدا می‌کنید؟ چرا یک نهضتی که تا این اندازه جلو رفته است شما کاری می‌کنید که خدای نخواسته این توقف بکند، یا یک قدری دیرتر به مقصد برسد؟ به مقصد می‌رسد، لکن ممکن است که حرفهای شما دیرتر اینها را به مقصد برساند. چرا هر روز یک کاری می‌کنید که جوانهای غافل از شما متاثر بشوند و بروند در دانشگاه، و نمی‌دانم بروند در خیابانها و آن کارها را بکنند که خلاف مسیر ملت است؟ آخر فکری بکنید شما. بنشینید همه‌تان با هم جلسه کنید، فکر بکنید، هی ننشینید و بنویسید؛ و بر خلاف مسیر ملت هم بنویسید.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: