بند "د" وصیتنامه امام | برنامه دارند بین حوزه و دانشگاه عداوت ایجاد کنند

از نقشه‌های شیطانیِ قدرتهای بزرگ... به انزواکشاندن روحانیت است... یکی از آنها(روش ها) ایجاد عداوت بین دانشگاهیان و روحانیان بود... توصیه این جانب آن است که نسل حاضر و آینده غفلت نکنند و دانشگاهیان و جوانان برومند عزیز هر چه بیشتر با روحانیان و طلاب علوم اسلامی پیوند دوستی و تفاهم را محکمتر و استوارتر سازند و از نقشه‌ها و توطئه‌های دشمن غدار غافل نباشند و به مجرد آنکه فرد یا افرادی را دیدند که با گفتار و رفتار خود در صدد است بذر نفاق بین آنان افکند او را ارشاد و نصیحت نمایند؛ و اگر تاثیر نکرد از او روگردان شوند و او را به انزوا کشانند. وصیتنامه سیاسی-الهی

من المخططات الشیطانیه التی عملت القوی الاستعماریه الناهبه الکبری...الانزواء الروحانیه...ومن خلال ایجاد العداء بین الروحانیین والجامعیین...فانی اوصی هذا الجیل والاجیال القادمه بالیقظه، کما اوصی الجامعیین والشبان الراشدین الاعزاء ان یبذلوا غایه وسعهم لجعل عقد المحبه والانسجام مع علماء الدین وطلاب العلوم الاسلامیه اکثر استحکاماً، وان لا یغفلوا عن مخططات وموامرات العدو الغادر، ولیبادروا وبمجرد رویتهم لشخص او اشخاص ممن یهدفون من خلال اقوالهم او ممارساتهم الی بذر بذور النفاق بینهم الی ارشادهم ونصحهم، فان لم یرعووا فلیعرضوا عنهم ولیفرضوا علیهم العزله لتطویق الموامره ومنعها من التجذر. الوصیه السیاسیه الالهیه

Isolating the clerics is a satanic plot of colonialists...Employed different approach such as creating animosity between university professors and clerics. I would like to advise the present and future generations" not to slacken their efforts". Let the university professors and students strengthen their bonds of friendship and mutual understanding with the clerics and the students of theology. They should never underestimate the plots of the cunning enemy. Whenever they see someone trying to sow the seeds of discord, they should provide counsel and guidance for them. If their advice to such individuals is not effective, they should turn away from them, isolate them. Politico_Divine Will

دریافت طرح
اشتراک بند "د" وصیتنامه امام | برنامه دارند بین حوزه و دانشگاه عداوت ایجاد کنند
کلیدواژه:
وصیت نامهحوزه‌ علمیهحوزه و دانشگاهدانشجویانروحانیت و مسئولیت‌هاروحانیت، هشدارها و توصیه‌هاروحانیت