آبروی جمهوری اسلامی، آبروی اسلام

آبروی جمهوری اسلامی که آبروی اسلام است، حفظ کنید. جمهوری اسلامی امروز آبرویش بسته است به آبروی متصدیان امر، و هر کس در هر مقامی که هست مسئولیت به اندازه حجم آن مقام دارد. توجه کنید مبادا کارهایی از شما سر بزند که با جمهوری اسلامی سازش نداشته باشد. ۱۷ مرداد ۱۳۶۱

 یحافظوا علی سمعه الجمهوریه الإسلامیه والتی هی سمعه الإسلام. فسمعه الجمهوریه الإسلامیه مرتبطه الیوم بسمعه المسوولین، وکل شخص فی ای منصب کان یتحمل المسوولیه بمقدار حجمها. فاحذروا ان لا تصدر منکم تصرفات لا تتلاءم مع الإسلام والجمهوریه الإسلامیه. ۱۸ شوال ۱۴۰۲

preserve the prestige of the Islamic Republic, which is the prestige of Islam. Today's Islamic Republic's prestige hinges on the prestige of the incumbent officials. Any one in any position is responsible in proportion to the position one holds. Beware lest you may do acts that, do not conform to the Islamic Republic.8 August 1982

دریافت طرح
اشتراک آبروی جمهوری اسلامی، آبروی اسلام
کلیدواژه:
کارگزاران نظام اسلامیجمهوری اسلامیحفظ اسلاممسئولیت ملتمسئولین